วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551

การวาดภาพการ์ตูนสื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพประเภทของสื่อการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนแบ่งตามคุณลักษณะได้ 4 ประเภทคือ
.......1. สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่สไลด์ แผ่นใส เอกสาร ตำรา สารเคมี สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และคู่มือการฝึกปฏิบัติ
.......2. สื่อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ของจริง หุ่นจำลอง เครื่องเล่นเทปเสียง เครื่องเล่นวีดิทัศน์ เครื่องฉายแผ่นใส อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
.......3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การจัดนิทรรศการ และสถานการณ์จำลอง
.......4. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer presentation) การใช้ Intranet และ Internet เพื่อการสื่อสาร (Electronic mail: E-mail) และการใช้ WWW (World Wide Web)


..............สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ์
.......1. ประสบการณ์ตรงและมีความมุ่งหมาย ประสบการณ์ขั้นนี้ เป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาทั้งปวง เป็นประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับมาจากความเป็นจริงและด้วยตัวเองโดยตรง ผู้รับประสบการณ์นี้จะได้เห็น ได้จับ ได้ทำ ได้รู้สึก และได้ดมกลิ่นจากของจริง ดังนั้นสื่อการสอนที่ไห้ประสบการณ์การเรียนรู้ในขั้นนี้ก็คือของจริงหรือความเป็นจริงในชีวิตของคนเรานั่นเอง
....... 2. ประสบการณ์จำลอง เป็นที่ยอมรับกันว่าศาสตร์ต่างๆ ในโลก มีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต บางกรณีก็อยู่ในอดีต หรือซับซ้อนเร้นลับหรือเป็นอันตราย ไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงได้มีการจำลองสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมาเพื่อการศึกษา ของจำลองบางอย่างอาจจะเรียนได้ง่ายกว่าและสะดวกกว่า
.......3. ประสบการณ์นาฏการ ประสบการณ์ต่าง ๆ ของคนเรานั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถประสบได้ด้วยตนเอง เช่น เหตุการณ์ในอดีต เรื่องราวในวรรณคดี การเรียนในเรื่องที่มีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ หรือเรื่องธรรมชาติที่เป็นนามธรรม การแสดงละครจะช่วยไปให้เราได้เข้าไปใกล้ความเป็นจริงมากที่สุด เช่น ฉาก เครื่องแต่งตัว เครื่องมือ หุ่นต่าง ๆ เป็นต้น
.......4. การสาธิต การสาธิตคือ การอธิบายถึงข้อเท็จจริงหรือแบ่งความคิด หรือกระบวนการต่าง ๆให้ผู้ฟังแลเห็นไปด้วย เช่น ครูวิทยาศาสตร์เตรียมก๊าซออกซิเจนให้นักเรียนดู ก็เป็นการสาธิต การสาธิตก็เหมือนกับนาฏการ หรือการศึกษานอกสถานที่ เราถือเป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่ง ซึ่งในการสาธิตนี้ อาจรวมเอาสิ่งของที่ใช้ประกอบหลายอย่าง นับตั้งแต่ของจริงไปจนถึงตัวหนังสือ หรือคำพูดเข้าไว้ด้วย แต่เราไม่เพ่งเล็งถึงสิ่งเหล่านี้ เราจะให้ความสำคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝ้าสังเกตอยู่โดยตลอด
.......5. การศึกษานอกสถานที่ การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเพื่อให้นักเรียนได้เรียนจากแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ที่มีอยู่จริงภายนอกห้องเรียน ดังนั้นการศึกษานอกสถานที่จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นสื่อกลางให้นักเรียนได้เรียนจากของจริง .......6. นิทรรศการ นิทรรศการมีความหมายที่กว้างขวาง เพราะหมายถึง การจัดแสดงสิ่งต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชม ดังนั้นนิทรรศการจึงเป็นการรวมสื่อต่าง ๆ มากมายหลายชนิด การจัดนิทรรศการที่ให้ผู้เรียนมามีส่วนร่วมในการจัด จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์มีส่วนร่วม และได้รับข้อมูลย้อนกลับด้วยตัวของเขาเอง
.......7. โทรทัศน์และภาพยนตร์ โทรทัศน์เป็นสื่อการสอนที่มีบทบาทมากในปัจจุบัน เพราะได้เห็นทั้งภาพและได้ยินเสียงในเวลาเดียวกัน และยังสามารถแพร่และถ่ายทอดเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นได้ด้วย นอกจากนั้นโทรทัศน์ยังมีหลายรูปแบบ เช่น โทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งโรงเรียนสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีโทรทัศน์วงจรปิด ที่เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง ภาพยนตร์เป็นสื่อที่จำลองเหตุการณ์มาให้ผู้ชมหรือผู้เรียนได้ดูและได้ฟังอย่างใกล้เคียงกับความจริง แต่ไม่สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นได้ ถึงอย่างไรก็ตามภาพยนตร์ก็ยังนับว่าเป็นสื่อที่มีบทบาทมากในการเรียนการสอน เช่นเดียวกันกับโทรทัศน์
.......8. ภาพนิ่ง การบันทึกเสียง และวิทยุ ภาพนิ่ง ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาดซึ่งมีทั้งภาพทึบแสงและโปร่งแสง ภาพทึบแสงคือรูปถ่าย ภาพวาด หรือภาพในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ส่วนภาพนิ่งโปร่งใสหมายถึงสไลด์ ฟิล์มสตริป ภาพโปร่งใสที่ใช้กับเครื่องฉายวัสดุโปร่งใส เป็นต้น ภาพนิ่งสามารถจำลองความเป็นจริงมาให้เราศึกษาบนจอได้ การบันทึกเสียง ได้แก่ แผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียง เทปและเครื่องบันทึกเสียง และเครื่องขยายเสียงตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเสียง ซึ่งนอกจากจะสามารถนำมาใช้อย่างอิสระในการเรียนการสอนด้วยแล้ว ยังใช้กับรายการวิทยุและกิจกรรมการศึกษาอื่น ๆ ได้ด้วย ส่วนวิทยุนั้น ปัจจุบันที่ยอมรับกันแล้วว่า ช่วยการศึกษาและการเรียนการสอนได้มาก ซึ่งไม่จำกัดอยู่แต่เพียงวิทยุโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงวิทยุทั่วไปอีกด้วย.......9. ทัศนสัญลักษณ์ สื่อการสอนประเภททัศนสัญญลักษณ์นี้ มีมากมายหลายชนิด เช่น แผนภูมิ แผนภาพ แผนที่ แผนผัง ภาพโฆษณา การ์ตูน เป็นต้น สื่อเหล่านี้เป็นสื่อที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์สำหรับถ่ายทอดความหมายให้เข้าใจได้รวดเร็วขึ้น
.......10.วจนสัญลักษณ์ สื่อขั้นนี้เป็นสื่อที่จัดว่า เป็นขั้นที่เป็นนามธรรมมากที่สุด ซึ่งได้แก่ ตัวหนังสือหรืออักษร สัญลักษณ์ทางคำพูดที่เป็นเสียงพูด ความเป็นรูปธรรมของสื่อประเภทนี้จะไม่คงเหลืออยู่เลย อย่างไรก็ดี ถึงแม้สื่อประเภทนี้จะมีลักษณะที่เป็นนามธรรมที่สุดก็ตาม เราก็ใช้ประโยชน์จากสื่อประเภทนี้มาก เพราะต้องใช้ในการสื่อความหมายอยู่ตลอดเวลา

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551

กว่าจะมาเป็นครู

ฉันสอบบรรจุครูครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2527 ที่จังหวัดนครราชสีมาฉันดีใจมากที่ได้เป็นครูการเป็นครูของฉันไม่ได้สบายเหมือนน้องๆที่เป็นอย่ตอนนี้หรอก ตอนนั้นมีเพื่อนๆไปสอบสมัครสอบบรรจุครู 17,000 กว่าคน แต่รับได้ประมาณ 1,000 กว่าคนเป็นการสอบบรรจุครั้งแรกที่มีครูไปสอบกันมากที่สุดเท่าที่เคยผ่านมาในสมัยนั้น ฉันโชคดีที่สอบบรรจุได้แต่การไปเป็นครูของฉันในครั้งนั้นมันยากลำบากมากกว่าตอนนี้หลายเท่าโรงเรียนที่ฉันอย่เป็นโรงเรียนที่กันดารมากและอย่ห่างไกลความเจริญฉันไม่มีบ้านพักต้องอาศัยอย่ที่โรงเรียนอย่กับเพื่อนครูผ้หญิง 3 คนน่ากลัวเหมือนกัน ไม่มีอะไรจะกินมีแต่แตงกวาเหลืองๆ กะหลำปลี ปลากระป๋อง ไข่ กินซำๆซากๆ นานๆจะมีหมูมาขายสักที มีเงินแต่ไม่มีอะไรจะซื้อกิน ฉันนอนร้องไห้คิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แต่ฉันอย่ได้เพราะชาวบ้านดีมากๆชาวบ้านน่ารักมากๆเขารักครู เขาเห็นครูเป็นคนสำคัญมากมีอะไรก็แบ่งเอามาให้ครู นักเรียนก็น่ารักเขารักครูมากนะมีอะไรก็เอามาฝากครูฉันอย่ได้เพราะนำใจของชาวบ้าน เพราะความน่ารักของเด็กๆ เขาเชื่อฟังครูนะไม่ดื้อเหมือนเด็กๆเดี่ยวนี้ พอฝนตกทีหนึ่งก็เข้าออกจากหม่บ้านลำบากรถติดไม่ได้ติดเหมือนกรุงเทพฯนะแต่รถน่ะติดโคลนจ้ะต้องจอดแคะตลอดทางแต่ก็เป็นความประทับใจนะ ได้รับประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตเยอะมากต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างอาบนำครั้งละ 1 ถังเท่านั้น พอฝนตกทีก็ต้องรีบไปหากะละมังมารองรับนำฝนเอาไว้ใช้มีภาชนะอะไรก็เอามารองรับนำฝนหมด ทำให้เราเห็นคุณค่าของนำ
ชีวิตของคนเรามันช่างสั้นเสียเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นต้องรีบทำความดีให้มากๆคนทำดีย่อมได้ดีเสมอจะช้าหรือเร็วเท่านั้น ถ้าจะทำอะไรจงตั้งใจทำ ทำเพื่อเด็กทำเพื่อส่วนรวมแล้วผลที่เราทำก็จะส่งผลมายังตัวเราอีกที คนที่ทำไม่ดีคนที่ทุจริตนั้นเป็นเพราะเขาคิดว่าคนอื่นไม่สามารถเห็นไม่สามารถร้ในสิ่งที่เขาทำเขาจึงกล้าทำเพราะคิดว่าคนอื่นโง่กว่าเขาไม่มีใครร้ในสิ่งที่เขาทำ ไม่มีใครเห็นในสิ่งที่เขาทำ ไม่มีใครทำชั่วแล้วได้ดีหรอกนะ มีแต่ทำดีแล้วได้ดี คนที่เป็นครูนับว่าโชคดีเพราะเป็นอาชีพที่ให้โอกาสเราสร้างความดีจงตั้งใจทำหน้าที่ให้ความร้ ให้ความรัก ให้ความเมตตาแก่เด็ก อย่าลืมนะว่าเด็กจะเป็นอย่างไรก็อย่ที่ตัวครูนั่นแหละ อย่าอ้งานไปวันๆให้นึกถึงเด็กให้มากๆ เขาอุตส่าห์เดินทางมาโรงเรียนบางคนเดินเท้ามาโรงเรียนตั้งหลายกิโลกว่าจะจะมาถึงโรงเรียน อย่าปล่อยให้เขาหิ้วกระเป๋าเปล่ากลับบ้านโดยที่ครูไม่ได้ให้อะไรเขาเลยอย่าปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปวันๆถ้าเราร้จักให้เราจะมีความสุขมากกว่าเป็นผ้รับ

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551สวัสดีทุกท่าน นี่เป็นการทดสอบการทำงานของเว็บบล๊อกค่ะ

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

3. จิตวิทยา

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี การร้จักใช้คำพูดในโอกาสต่างๆ มารยาททางสังคม การนำวิชานี้ไปใช้กับเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง